Celkem: 955 ..11 12 13 14 15 16 17 18 19..

Náhrada škody způsobené státem: Jakou roli má obvyklá cena nemovitosti?

Finance a trhy  |  3. srpen 2015

Stát odpovídá za škodu způsobenou nezákonně vedenou exekucí, byla-li v této exekuci prodána nemovitost za cenu rovnající se nejnižšímu podání učiněného při dražbě, ačkoliv obvyklá cena nemovitosti byla zjevně vyšší.

Náhrada nemajetkové újmy při ublížení na zdraví: Co změnil nový občanský zákoník?

Firmy, Rozhodnutí  |  27. červenec 2015

Úprava náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví podle starého občanského zákoníku byla nerozlučně spjata s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. Tato tzv. náhradová vyhláška určovala výši náhrady nemajetkové újmy (bolestného a náhrady za ztížení společenského uplatnění) pomocí standardizovaných výší peněžních plnění určených podle bodového ohodnocení příslušného ublížení na zdraví. Například zhmoždění lokte tak bylo ohodnoceno na 2 400 Kč, traumatická ruptura krční meziobratlové ploténky na 12 000 Kč a nitrolební poranění s bezvědomím delším než 7 dní na 48 000 Kč. Ke zvyšování takto určených náhrad docházelo pouze výjimečně.

Ochrana slabší smluvní strany po francouzsku

Firmy, Zákony, Rozhodnutí  |  23. červenec 2015

Nový občanský zákoník obsahuje ve své obecné části ustanovení na ochranu slabší strany v hospodářském styku. Praxe v této souvislosti přinesla několik interpretačních problémů týkajících se toho, co ještě je, a co již není tímto zneužitím či využitím závislosti slabší strany nebo dosažením nedůvodné rovnováhy ve vztahu smluvních stran. České judikatury se v této věci také nedostává. Při překlenutí popsaných výkladových potíží můžeme hledat inspiraci ve Francii, kde nedávno na podobné téma rozhodoval nejvyšší soud.

EU plánuje revoluci digitálního trhu v Evropě

Firmy, Rozhodnutí  |  20. červenec 2015

Kdo ovládá globální byznys na internetu? Google, Apple, Facebook a Amazon, tedy Američané. EU s tím hodlá něco udělat a má plán - jednak regulací silnou americkou čtveřici omezit a jednak vytvořit jednotný digitální trh v Evropě, který dosud v podstatě neexistuje.

Nákupy za hubičku na eBay: Dají se považovat za „neúměrné zkrácení“?

Firmy, Rozhodnutí, Finance a trhy  |  16. červenec 2015

Jedním z právních institutů, který přinesl do českého práva nový občanský zákoník, je i tzv. neúměrné zkrácení. Ten dává straně smlouvy možnost žádat její zrušení či obdržet dodatečné plnění, je-li plnění druhé strany v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla ona sama. Avšak vzhledem k tomu, že judikatura českých soudů k tomuto novému pravidlu zatím chybí, nepanuje mezi právníky shoda na jeho výkladu a reálném dopadu do smluvní praxe. I proto pro nás může být poučné nedávné rozhodnutí německého Spolkového soudního dvora o použitelnosti pravidla neúměrného zkrácení na internetové aukce typu eBay.

Kdy je podle Nejvyššího soudu škoda způsobená provozem dopravního prostředku?

Zákony, Rozhodnutí, Finance a trhy  |  13. červenec 2015

Odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají tzv. původ v provozu dopravního prostředku, je jedním z příkladů odpovědnosti, které se nelze žádným způsobem zprostit. Pro poškozeného tedy postačí, pokud prokáže, že mu byla způsobena škoda a že tato škoda má příčinu v samotném provozu určitého dopravního prostředku. Nejvyšší soud se k výkladu podmínek této odpovědnosti v nedávné době dvakrát vyjádřil. A v obou případech se případech se přiklonil spíše k širší interpretaci této odpovědnosti.

Kdy je civilní soud vázán rozhodnutím trestního soudu či jiného orgánu?

Zákony, Rozhodnutí, Finance a trhy  |  9. červenec 2015

Spory se mezi osobami nevedou pouze před civilními soudy. Spor mezi dvěma osobami, který skončí před soudem, může mít i trestněprávní rovinu, stejně jako může být v dané věci vydáno rozhodnutí správního orgánu. Do jaké míry jsou však v soukromoprávních řízeních před soudy tato rozhodnutí závazná?

Soudní dvůr Evropské unie k insider tradingu: Jak moc nepřesná informace je ještě přesná?

Zákony, Rozhodnutí, Finance a trhy  |  2. červenec 2015

Evropský soudní dvůr vydal letos v březnu další ze svých rozhodnutí v oblasti ochrany před zneužíváním trhu (šlo o tzv. případ „Lafonta“). Rozhodnutí vykládá pojem „vnitřní informace“, jde-li o požadavek na její přesnost. Jeho dopady však budou patrně hlubší. Ve svém důsledku se totiž může dotknout kohokoli, kdo disponuje s informacemi na kapitálovém trhu, a ve finále může být rozhodující pro posouzení toho, zda se taková osoba dopustila deliktního jednání spočívajícího ve zneužití trhu.

Co přinese snížení mezibankovních poplatků za karetní transakce?

Firmy, Zákony, Finance a trhy  |  29. červen 2015

Evropská unie přistoupila k zastropování výše poplatků účtovaných obchodníkům bankami vydávajícími platební karty, hradí-li držitel karty jejím prostřednictvím svůj nákup. Zatímco Brusel považuje stávající poplatky za enormně vysoké, neprůhledné a protisoutěžní, banky a karetní společnosti přínos regulace zpochybňují.

Finanční správa jako nejlepší spořitelna?

Firmy, Daně, Rozhodnutí  |  25. červen 2015

V srpnu 2014 vydal Nejvyšší správní soud rozhodnutí, které učinilo přítrž snahám některých daňových subjektů udělat si z Finanční správy továrnu na peníze. Otázky nastolené v rozhodovaném případě se však zaobíraly také tím, kdy se při posuzování nároku daňových subjektů na úrok z přeplatku zaviněného správcem daně použije daňový řád, který nabyl účinnosti 1. ledna 2011, a kdy se postupuje podle „předchůdce“ daňového řádu, tedy podle zákona o správě daní a poplatků.

Důležitý zájem v návrhu na vyloučení člena statutárního orgánu

Firmy, Finance a trhy  |  23. červen 2015

Zákon o obchodních korporacích obsahuje nové ustanovení, podle kterého každý, kdo má na tom důležitý zájem, může u soudu podat návrh na vyloučení takového člena statutárního orgánu z funkce, který v posledních 3 letech opakovaně a závažně porušoval péči řádného hospodáře. Vyvstává tedy otázka, kdo jsou v praxi ti, kdo mají „důležitý zájem“?

Vzájemná závislost leasingové a kupní smlouvy: Jak rozhodl Nejvyšší soud?

Firmy, Rozhodnutí, Finance a trhy  |  18. červen 2015

Pořízení auta na leasing se za posledních dvacet pět let stalo jedním z nejběžnějších nástrojů financování obnovy vozového parků domácností i firem. Zájemce o nový vůz, který tuto službu využije, při něm často podepisuje smlouvy hned dvě: jednu o leasingu samotném a druhou smlouvu kupní. Co když se ale později ukáže, že jedna z nich je neplatná? Odpověď nám dává Nejvyšší soud, který se v jednom ze svých nedávných případů k vzájemnému vztahu těchto dvou smluv vyjádřil.

Exekuce a povinnosti zaměstnavatele: Co vše musí na dlužníka prozradit?

Zákony, Rozhodnutí, Finance a trhy  |  15. červen 2015

Zaměstnavatelé se musejí v poslední době vyrovnávat s nárůstem exekucí na mzdy svých zaměstnanců. Mnozí z nich se proto mohou ptát, zda a v jakém rozsahu jsou vůbec povinni poskytovat exekutorům údaje týkající se jejich zaměstnanců. Odpověď není úplně jednoduchá a jednoznačná. Na jednu stranu existují povinnosti dané exekučním řádem, na druhé straně jsou ale zaměstnavatelé povinni respektovat ochranu osobních údajů svých zaměstnanců.

Česko vede jedenáct investičních arbitráží

Firmy, Rozhodnutí  |  11. červen 2015

Se změnou ve vedení Ministerstva financí došlo i k větší otevřenosti v informování o investičních arbitrážích, kterým Česko v minulosti čelilo a které právě probíhají. Ministerstvo zveřejnilo nejen starší rozhodčí nálezy, ale vyjádřilo se i k probíhajícím sporům a k úspěšnosti vymáhání přiznaných částek z vyhraných arbitráží.

Rozhodování mimo valnou hromadu společnosti: Jak se věci mají?

Firmy, Zákony, Rozhodnutí  |  8. červen 2015

Většina obchodních korporací v České republice už zareagovala na změny v soukromém právu, které přinesly nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích (ZOK). Firmy přizpůsobily své společenské smlouvy nové právní úpravě a podřídily zakladatelské dokumenty ZOK jako celku. Ovšem společnostem s ručením omezeným, které tak doteď neučinily, by neměl uniknout pozornosti následující článek.

Naše newslettery

×