Rovné postavení mužů a žen na trhu práce

7. říjen 2019  | 

Nová unijní úprava zakotvuje minimální požadavky na otcovskou, rodičovskou a pečovatelskou dovolenou a na pružné uspořádání práce zaměstnanců s dětmi a osob pečujících o rodinné příslušníky.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18, Úřední věstník L 188 ze dne 12. 7. 2019.

Cílem směrnice je dosáhnout rovných příležitostí mezi muži a ženami na trhu práce včetně rovného zacházení na pracovišti prostřednictvím úpravy základních nároků, jež by měly napomoci ke sladění pracovního a rodinného života zaměstnanců, kteří mají malé děti anebo pečují o rodinné příslušníky.

Směrnice tedy zejména zakotvuje jednak nárok na otcovskou dovolenou v minimální délce 10 dní, která by měla být čerpána po narození dítěte. Po dobu dovolené bude otec pobírat náhradu odpovídající výši nemocenské.

Dalším institutem je rodičovská dovolenápro oba rodiče v délce nejméně 4 měsíců, kterou může pracovník čerpat za účelem péče o dítě do věku osmi let. Určení příslušné náhrady je ponecháno na členských státech.

Zakotven je dále nárok na pečovatelské volno pro každého pracovníka v délce minimálně 5 dní v roce při péči o vyjmenované rodinné příslušníky (děti, rodiče, manželé a partneři) nebo o osoby žijící ve společné domácnosti se zaměstnancem. Nárok by měl přicházet v úvahu při závažných zdravotních důvodech, jak je vymezí vnitrostátní úprava.

Zaměstnanci s malými dětmi (minimálně do osmi let) a pečující osoby budou mít dále právo požadovat pružné uspořádání pracovní doby za účelem péče o děti a další rodinné příslušníky. Zamítnutí žádosti musí zaměstnavatel odůvodnit.

V neposlední řadě směrnice zavádí rovněž ochranu zaměstnanců před propuštěním či dalšími negativními důsledky souvisejícími s tím, že se domáhali uvedených nároků.

Směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tedy dnem 1. srpna 2019. Členské státy mají pro transpozici stanovenu lhůtu do 2. srpna 2022.

Naše newslettery

×