Zdanění obchodních společností: Komise EU přichází s novým návrhem

May 3, 2016  |  Helena Navrátilová

Mnoho českých obchodních společností je součástí větší, často mezinárodní skupiny. Obvykle je proto zajímají možnosti daňového plánování a optimalizace v přeshraničním rozměru včetně souvisejících rizik, které na ně mnohdy dopadají pod tlakem ze zahraničí. Tyto společnosti nejspíš bude zajímat, že Komise EU připravila návrh směrnice proti vyhýbání se daním (Anti Tax Avoidance Directive - "ATAD") a Evropský parlament přispěchal s návrhem zpřísňujících pravidel.

Návrh směrnice má 25. května 2016 projednat Rada. Rada však není vázána výsledkem projednání návrhu v parlamentu, neboť to má pouze konzultativní charakter. Směrnice si klade za cíl implementovat v národních předpisech o zdanění příjmů právnických osob některá doporuční přijatá OECD na závěr projektu známého pod zkratkou BEPS (base erosion and profit shifting). Jeho výsledkem je návrh opatření, která si kladou za cíl omezit agresivní daňové plánování a v mezinárodním měřítku zajistit transparentnost zdanění obchodních korporací a vyrovnání podmínek jejich podnikání v různých zemích. Toho chce OECD dosáhnout koordinovanou legislativou bránící vyhýbání se či krácení daním a vedoucí ke zdaněním zisků ve státech, kde se zisky tvoří. Obdobný cíl, zejména zamezení krácení daní, má také návrh ATAD pro členské státy EU.

Na ATAD navazují další opatření. Novela směrnice o spolupráci daňových správ v rámci EU míří na oznamování vybraných daňově významných údajů velkými nadnárodními korporacemi (tzv. county-by-country reporting). Tyto informace mají umožnit národním daňovým správám detekci a omezování struktur sloužících snižování daňových povinností. Komise také připravila nezávazné doporučení ohledně některých ustanovení smluv o zamezení dvojímu zdanění namířené proti jejich zneužívání při agresivním daňovém plánování, zahrnující zejména obecné ustanovení proti zneužívání těchto smluv a změnu definice stálé provozovny. Dalším dokumentem je sdělení k účinnějšímu a vnitřně soudržnému přístupu ke třetím státům ve věcech řádné správy daní. Komise má k dispozici také studii, která mapuje pravidla pro zdaňování příjmů obchodních korporací ve všech členských státech, které umožňují agresivní daňové plánování a hlavní struktury užívané ke krácení daní.

I když není jisté, zda návrh ATAD jednomyslně přijmou zástupci všech 28 států, jak je pro její schválení třeba, je užitečné se tímto návrhem zabývat, protože ukazuje, kterým směrem se daňové správy dívají, přičemž některé z nich (Nizozemsko, Německo) již samy vydaly vlastní zákonné předpisy k realizaci závěrů BEPS, a to dokonce s pravidly, která jsou přísnější než minimální požadavky navrhované směrnicí.

Asi nejvýznamnější z celkem šesti opatření ATAD je návrh nových pravidel pro odčitatelnost čistých úrokových nákladů a tzv. přepínací klauzule. Omezení odčitatelnosti úrokových nákladů má vést korporace od vytváření umělých finančních závazků, jejichž účelem je snižovat základ daně. Přepínací klauzule by měla znamenat konec osvobození dividend ve státě daňové rezidence sídle mateřské společnosti v případech, kdy jsou dividendy vypláceny ze státu, kde nebyly podle měřítek EU dostatečně zdaněny. Toto pravidlo, zjevně mířící na omezení daňové konkurence mezi státy, však bude pro řadu liberálnější vlád stěží přijatelné. Další opatření vede ke zdanění nových produktů, které před jejich uvedením na trh korporace přesouvají do jurisdikcí s nízkou mírou zdanění, aby následně licenčními poplatky za jejich užití snižovaly základ daně ve státě, ve kterém realizují příjmy z prodeje takových produktů. Jiné opatření se zaměřuje na zdanění zisků přesunutých do ovládaných společností, které jsou rezidenty ve státech s nízkým zdaněním (tzv. CFC rules). Poslední opatření má zamezovat uplatňování hybridních finančních instrumentů, které doposud například umožňují odečítat finanční náklady u obou účastníků transakce.

Pokud by Rada přijala tuto směrnici, Ministerstvu financí by nezbylo než pravidla směrnice implementovat ve stanovené lhůtě do českého zákona o daních z příjmů. Návrh změn zákona o daních z příjmů přeložený ministerstvem do vnějšího připomínkového řízení srovnatelná opatření s ATAD doposud neobsahuje.

Newsletters

×