Novela e-commerce schválena

September 20, 2021

Poslanecká sněmovna schválila dne 14. září 2021 návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty, týkající se přeshraničního unijního styku a prodeje zboží na dálku („novela e-commerce“), kterou jí vrátil Senát s pozměňovacími návrhy. Nyní novela čeká na podpis prezidenta.

Poslanecká sněmovna schválila 14. září novelu zákona o DPH, týkající se elektronického obchodování („novela e-commerce“) s původně plánovanou účinností od 1. července 2021 ve stavu a s pozměňovacími návrhy, v jakém ji schválil a vrátil Senát. Poslanecká sněmovna ji tak musela znovu projednat a tím došlo k odložení její účinnosti. Podstatná část novely by měla nabýt účinnosti dnem následujícím po dni vyhlášení ve Sbírce zákonů. Předpokládá se, že by se tak mohlo stát 30. září a účinná by tak novela byla od 1. října 2021.

Novela se týká především těchto čtyř oblastí:

  1. změny v zasílání zboží koncovým spotřebitelům mezi členskými státy EU – nově bude označeno jako prodej zboží na dálku;

  2. zrušení osvobození od DPH u dovozu zboží s vlastní hodnotou nepřesahující 22 EUR ze třetí země;

  3. obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní (digitální platformy); a

  4. rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (One Stop Shop).

Byť nebyla novela implementována včas, mohly daňové subjekty od 1. července 2021 do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti novely uplatnit přímý účinek DPH směrnice. V takovém případě ale musí plnit i veškeré související podmínky a povinnosti vyplývající z příslušných předpisů EU.

Newsletters

×