Poslanecká sněmovna schválila daňový balíček na rok 2021. Jaké změny nás čekají?

24. listopad 2020  | 

Poslanecká sněmovna schválila v pátek 20. listopadu 2020 po dlouhém jednání ve třetím čtení návrh daňových změn s plánovanou účinností od 1. ledna 2021. Tento daňový balíček obsahuje například zavedení stravenkového paušálu, zrušení superhrubé mzdy či změny v daňových odpisech. Níže přinášíme souhrn nejvýznamnějších změn zákona o daních z příjmů, které byly přijaty.

V současné době mohou zaměstnavatelé poskytovat svým zaměstnancům příspěvek na stravování v zásadě dvěma způsoby, a to buď formou stravenek anebo zajištěním zvýhodněného závodního stravování. Jako další alternativa byl Poslaneckou sněmovnou přijat tzv. stravenkový paušál, tedy příspěvek zaměstnavatele na stravování v peněžní formě, který bude u zaměstnanců osvobozen od daně z příjmů do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin podle zákoníku práce (pro rok 2020 by tedy maximální denní nezdanitelná částka pro zaměstnance činila 72,10 Kč). Tato částka také nebude podléhat odvodům pojistného. Na straně zaměstnavatelů bude daňově uznatelným výdajem celá hodnota poskytnutého peněžního příspěvku bez omezení. Pokud tato změna projde úspěšně celým legislativním procesem, budou si zaměstnavatelé moci zvolit, jakým způsobem budou zaměstnancům na stravování přispívat.

Zrušení superhrubé mzdy

Poslanci dále přijali zrušení tzv. superhrubé mzdy se současným zavedením druhé sazby daně z příjmů fyzických osob. Novela počítá se sazbou ve výši 15 % pro základ daně do 48násobku průměrné mzdy (pro rok 2021 bude průměrná mzda činit 1 701 168 Kč ročně, tj. 141 764 Kč měsíčně). Druhou zvýšenou sazbou ve výši 23 % pak budou daněny příjmy přesahující tento limit.

Zvýšení základní slevy na poplatníka a zrušení limitu pro daňový bonus

Poslanci také schválili zvýšení základní slevy na poplatníka ze stávajících 24 840 Kč na částku odpovídající průměrné hrubé měsíční nominální mzdě za předminulý kalendářní rok. Pro rok 2021 by tedy základní sleva na poplatníka měla odpovídat průměrné mzdě za rok 2019, která činila podle Českého statistického úřadu 34 125 Kč (to odpovídá měsíční slevě na dani ve výši 2 844 Kč). Poslanci zároveň schválili zrušení limitu výše daňového bonusu na vyživované dítě, který v současné době činí 60 300 Kč ročně.

Lze však předpokládat, že ke zvýšení slevy na poplatníka však velmi pravděpodobně nedojde, neboť premiér a ministryně financí budou ještě v rámci stávajícího legislativního procesu usilovat o zrušení této změny.

Zvýšení hranice daňového odpisování hmotného majetku a technického zhodnocení

Dále bylo schváleno zvýšení hranice, od které jsou samostatné hmotné movité věci považovány za hmotný majetek pro účely zákona o daních z příjmů, a to ze současných 40 000 Kč na 80 000 Kč. Stejná hranice platí i pro technické zhodnocení hmotného majetku. Hmotný majetek se vstupní cenou do 80 000 Kč budou moci poplatníci zahrnout jednorázově do nákladů a v případě, že bude takový majetek v účetnictví odpisován, budou daňovým nákladem jeho účetní odpisy. Tuto novou úpravu bude možné použít již na hmotný majetek pořízený od 1. ledna 2020 a technické zhodnocení dokončené v roce 2020.

Zrušení daňového odpisování nehmotného majetku

Schváleno bylo také zrušení povinnosti daňově odpisovat nehmotný majetek. Nově budou daňovým nákladem odpisy uplatněné v účetnictví, resp. se bude jednat o jednorázový náklad. Také v tomto případě bude možné tuto změnu uplatnit již na nehmotný majetek pořízený od 1. ledna 2020.

Zavedení mimořádných odpisů pro majetek v 1. a 2. odpisové skupině pořízený

Jako nástroj, který má podpořit investice, bylo dále schváleno opětovné zavedení možnosti mimořádných odpisů, a to pro hmotný majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině, pořízený v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 a odepisovaný prvním odpisovatelem.

Majetek zatříděný v první odpisové skupině bude poplatník moci odepsat rovnoměrně měsíčně během 12 měsíců a majetek zatříděný v druhé odpisové skupině během 24 měsíců (přičemž za prvních 12 měsíců uplatní odpisy do výše 60 % vstupní ceny a za dalších 12 měsíců zbytek). I v tomto případě bude možné mimořádné odpisy uplatnit u majetku pořízeného od 1. ledna 2020.

Omezení osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a podílových listů

Další schválenou změnou je omezení osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a příjmů připadající na podílové listy při zrušení podílového fondu u fyzických osob do výše příjmu 20 mil. Kč. Podle současné úpravy je úplatný převod cenného papíru bez limitu osvobozen od daně z příjmů tehdy, pokud jsou cenné papíry drženy po dobu minimálně tří let (kmenové listy minimálně pět let). Nově tak po splnění tohoto časového testu budou osvobozeny pouze příjmy do výše 20 mil. Kč. Příjmy nad tuto hranici se budou zdaňovat 15% sazbou daně.

Sjednocení podmínek u zdanění příjmů z dluhopisů

U poplatníků daně z příjmů fyzických osob dojde ke sjednocení zacházení se všemi druhy výnosů z držby dluhopisů, které se vždy budou danit jako příjem z kapitálového majetku podle § 8 zákona. Pokud tyto příjmy poplynou ze zdrojů na území České republiky, budou představovat samostatný základ daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (srážková daň). Výjimkou bude zdanění výnosu, který je stanoven jako rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho emisním kurzem, resp. nabývací cenou. Tento příjem nebude zdaněn srážkovou daní, ale poplatníci budou tento výnos dluhopisu uvádět ve svém daňovém přiznání.

Příjem z prodeje dluhopisu včetně zpětného odkupu bude nadále považován za příjem z úplatného převodu cenného papíru jako ostatní příjem podle § 10 zákona.

Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí

S účinností od 1. dubna 2019 byla rozšířena oznamovací povinnost ve vztahu k příjmům vypláceným českými plátci do zahraničí. Plátci tak měli nově povinnost podávat měsíční oznámení o příjmech ze zdrojů na území České republiky, které jsou vypláceny daňovým nerezidentům a podléhají srážkové dani, a to i v případě, že je tento příjem v České republice od daně osvobozen nebo o něm mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhá zdanění v ČR. Nově bude oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podáváno ve dvojím režimu, a to v závislosti na tom, zda se jedná o příjem, ze kterého je daň srážena, nebo se jedná o příjem, který je od daně osvobozený nebo nepodléhá zdanění v České republice na základě mezinárodní smlouvy.

Příjmy osvobozené či nepodléhají zdanění v ČR, se budou oznamovat pouze jednou ročně, a to vždy do 31. ledna za uplynulý kalendářní rok. Zároveň se zvyšuje limit, od kterého se tyto příjmy oznamovat nemusí, a to ze současných 100 000 Kč na 300 000 Kč příjmů stejného druhu za kalendářní měsíc. Plátce tak bude vyhodnocovat splnění limitu 300 000 Kč za každý kalendářní měsíc daného roku, a do ročního oznámení zahrne pouze příjmy za ty kalendářní měsíce, ve kterých byl tento limit překročen.

Oznámení o příjmech plynoucích ze zdrojů na území ČR daňovým nerezidentům, ze kterých je daň srážena, zůstává v dosavadním režimu.

Uznatelnost výdajů na bezúplatné nepeněžité plnění poskytnuté v souvislosti s výskytem koronaviru

Poslanci dále schválili prodloužení období, v němž zůstává poskytnuté bezúplatné nepeněžité plnění v souvislosti s výskytem koronaviru (v praxi nejčastěji zdravotnický materiál) daňově uznatelným nákladem, a to až do 31. prosince 2020.

Novelu zákona o daních z příjmů spolu s novelami dalších předpisů schválenou poslanci nyní čeká projednávání v Senátu. Je velmi pravděpodobné, že Senát vrátí novelu se změnami zpět Poslanecké sněmovně, která tak o ní bude muset hlasovat znovu. To, zda se novele podaří projít celým legislativním procesem tak, aby byla účinná od 1. ledna 2021, tak nelze nyní odhadnout.

Autor: Daňový tým KŠB

Naše newslettery

×