Lze souhlasy vydávané stavebním úřadem podle stavebního zákona zrušit ve správním soudnictví? Nejvyšší správní soud otočil.

6. leden 2020  |  Richard Hamran

Tento článek se zabývá otázkou, zda souhlasy vydávané stavebním úřadem podle stavebního zákona lze soudně přezkoumat v řízení o tzv. žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, anebo v řízení o tzv. žalobě na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu. Tuto otázku si čerstvě znovu položil i Nejvyšší správní soud, přičemž tentokrát svůj letitý názor změnil.

Nejvyšší správní soud byl po dlouhou dobu ustálený na závěru, že se nelze domáhat zrušení takového souhlasu žalobou proti rozhodnutí správního orgánu dle § 65 soudního řádu správního. Podle tohoto ustanovení se za rozhodnutí považuje úkon správního orgánu vydaný v řízení, kterým se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva nebo povinnosti osob. Nejvyšší správní soud však za takového rozhodnutí nepovažoval souhlas vydávaný stavebním úřadem podle stavebního zákona. Tento závěr vycházel z následující úvahy: Souhlasy vydávané stavebním úřadem podle stavebního zákona nejsou rozhodnutími ve smyslu správního řádu vydávanými ve správním řízení, nýbrž tzv. jinými úkony správního orgánu vydávanými podle části čtvrté správního řádu. Z materiálního hlediska by se tyto souhlasy za rozhodnutí považovat mohly, neboť i souhlasy žadateli zakládají práva realizovat určitý záměr a přímo se dotýkají práv dalších osob. Souhlasům však chybí forma rozhodnutí, která je pro daný závěr rozhodující.

Tento závěr neznamenal, že by proti nezákonným souhlasům neexistovala soudní ochrana. Tato však měla být zajišťována prostřednictvím řízení o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem či donucením správního orgánu. Výsledkem takového řízení tak mohl být zákaz adresovaný stavebnímu úřadu vycházet z nezákonného souhlasu v další úřední činnosti, případně příkaz obnovit stav před vydáním nezákonného souhlasu.

Shora uvedený závěr však Nejvyšší správní soud v nedávné době přehodnotil. Nově dospěl ke zcela opačnému závěru, a sice že souhlasy vydávané stavebním úřadem podle stavebního zákona (zejména v územním a stavebním řízení) jsou rozhodnutími správního orgánu dle § 65 soudního řádu správního. Proti nezákonnému souhlasu tak lze podat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu a domáhat se tak jeho zrušení soudem.

Nejvyšší správní soud tuto „otočku“ odůvodnil tím, že soudní ochrana poskytovaná proti souhlasůmvydávaným dle stavebního zákona v řízení o „zásahové“ žalobě není efektivní. Účinná soudní ochrana naopak může být poskytnuta v řízení o žalobě proti rozhodnutí. Nic se nemění na tom, že tyto souhlasy nepředstavují rozhodnutí správního orgánu ve smyslu správního řádu. Na druhou stranu, souhlasy zakládají, popř. mění práva a povinnosti jednotlivců. A navíc náležitosti souhlasů i postup při jejich vydávání je podrobně upraven zákonem. Souhlasy jsou tak natolik zformalizované akty, že jsou způsobilé být předmětem soudního přezkumu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu.

Napříště tak platí, že pokud se budete chtít bránit vůči nezákonnému souhlasu, je možné (resp. nezbytné) podat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu dle § 65 soudního řádu správního, nikoli žalobu na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu.

Autor: Richard Hamrad, advokát KŠB

Naše newslettery

×