O nabytí podílu v dobré víře od nevlastníka

28. únor 2019  | 

Cesty obchodních transakcí v podobě share-deal jsou nevyzpytatelné, a tak se může nic netušící nabyvatel účasti v obchodní korporaci po zaschnutí inkoustu na podpisu převodní dokumentace nadít nepěkných překvapení. Hovoříme o situaci, kdy nabyvatel zejména na základě kupní smlouvy „nabyde“ od převodce podíl ve společnosti či družstvu, aniž by věděl, že převodce ve skutečnosti není vlastníkem převáděného podílu (nabyvatel je takzvaně v dobré víře). Jak lze nastalou situaci řešit?

Předešlá právní úprava nebyla nabyvateli příliš nakloněna. Soudní judikatura striktně trvala na zachování zásady, že nikdo nemůže převést na druhého více práv, než sám má. Nic nezmohla ani argumentace opírající se o princip materiální publicity obchodního rejstříku. Skutečnost, že nabyvatel obchodního podílu např. ve společnosti s ručením omezeným uzavírá smlouvu o jeho převodu s osobou zapsanou v obchodním rejstříku jako společník a jedná tak v důvěře ve správnost zápisu v obchodním rejstříku, nemohla sama o sobě vést k nabytí obchodního podílu za situace, kdy zapsaná osoba společníkem ve skutečnosti není. Dobrá víra ve správnost zápisu v obchodním rejstříku při uzavírání smlouvy o převodu obchodního podílu tak měla právní význam pouze pro vydržení obchodního podílu. Obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným totiž bylo možno vydržet jako věc movitou, tedy ve lhůtě 3 let.

Současná dikce zákona vypadá o poznání příznivěji, byť judikatorní cestička zatím není prošlapána. V novém občanském zákoníku jsou výslovně obsažena pravidla pro nabytí vlastnického práva k věci od neoprávněného v § 1109 až 1113. Dlužno předeslat, že pod novou širokou definici věci, že „věcí je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí“, spadá i podíl v obchodní společnosti či družstvu. Přesněji řečeno je věcí movitou a uvedená ustanovení se na něj tedy aplikují. V případě převodu podílu se uplatní § 1111, dle kterého se nabyvatel stane vlastníkem věci, pokud prokáže dobrou víru v oprávnění převodce převést vlastnické právo k podílu. Pokud je převodce, ač v rozporu s realitou, zapsán jako společník dotčené společnosti v obchodním rejstříku, může se nabyvatel v souladu s principem materiální publicity dovolávat důvěry v tento zápis. Důkazní břemeno k vyvrácení dobré víry nabyvatele pak ponese osoba, v jejímž zájmu to je, především sama společnost či skutečný vlastník převáděného podílu.

Pro úplnost je nutno doplnit, že i podle nové úpravy lze za dodržení podmínek § 1089 a 1090 občanského zákoníku podíl držený po 3 letech vydržet.

Samozřejmě i nadále nelze než doporučit vždy provést řádnou právní prověrku společnosti či družstva, jež má být předmětem transakce.

Autor: Petra Dosoudilová, advokátka Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.

Naše newslettery

×