Je libo multimediální, hologramovou nebo pohybovou ochrannou známku? Nově není problém. Pozor však i na úskalí nové právní úpravy!

16. leden 2019  |  Petra Mirovská

Dne 1. 1. 2019 nabyla účinnosti významná novela zákona o ochranných známkách. Tato novela promítá do českého práva směrnici EU, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, a zavádí řadu novinek.

Za pozitivní novinku zákona o ochranných známkách lze bezesporu považovat zavedení nových druhů ochranných známek a jejich akceptovatelné formáty. Jako negativní pak budou stávající vlastníci ochranných známek patrně vnímat novinku, dle které již nebude Úřad průmyslového vlastnictví prověřovat shodnost prvků nově přihlašované ochranné známky s již zapsanou ochrannou známkou, a kterou zapíše, pokud ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky nebudou proti jejímu zápisu vzneseny námitky.

Netradičním ochranným známkám nic nebrání

Zákon o ochranných známkách zavedl s počátkem roku nové druhy ochranných známek, kterými jsou slovní, obrazová, prostorová, poziční, se vzorem, barevná, zvuková, multimediální, hologramová, pohybová nebo jiná ochranná známka, která neodpovídá žádnému z uvedených druhů ochranných známek. Platná právní úprava tak již nebrání zápisu netradičních ochranných známek, u kterých se doposud naráželo na zásadní překážku, a to schopnost grafického vyjádření ochranné známky.

Tento povinný požadavek byl novelou vypuštěn, takže od počátku roku je možné ochranné známky vyjadřovat například audionahrávkou reprodukující zvuk nebo zachycením zvuku v notovém zápisu (pro účely zápisu zvukové ochranné známky), videonahrávkou nebo řadou statických obrazů v příslušném pořadí znázorňujících pohyb (pro účely zápisu pohybové ochranné známky), audionahrávkou obsahující kombinaci obrazu a zvuku (pro účely zápisu multimediální ochranné známky), videonahrávkou nebo grafickou či fotografickou reprodukcí obsahující náhledy nezbytné pro rozpoznání holografického efektu (pro účely zápisu hologramové ochranné známky) a dalšími způsoby.

Práva svědčí bdělým

Z procesních novinek představuje významnou změnu upuštění od důvodu zamítnutí přihlášky na zápis ochranné známky na základě starší shodné ochranné známky v řízení z moci úřední. Tento důvod byl nově zařazen mezi relativní důvody zamítnutí ochrany, což znamená, že zápis ochranných známek obsahujících shodný prvek, (chráněných) pro shodné výrobky a služby, bude zamítán pouze na základě námitek vlastníka starší ochranné známky, které je třeba podat do tří měsíců od zveřejnění přihlášky. Přeloženo do srozumitelného jazyka by vlastníci ochranných známek měli pravidelně monitorovat zveřejňované přihlášky na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, zda si někdo jiný nehodlá zaregistrovat ochrannou známku obsahující shodné prvky jejich ochranné známky, které by mohlo vést k záměně se starší ochrannou známkou. Doposud tuto rešerši prováděl Úřad průmyslového vlastnictví.

Důvodová zpráva k novele zákona o ochranných známkách sice stanoví, že v České republice bylo ročně z moci úřední zamítnuto pouze několik přihlášek ochranných známek z důvodu úplné shody označení a shody chráněných výrobků nebo služeb, proto lze předpokládat, že navrhovaná právní úprava bude představovat minimální ekonomický dopad na podnikatelské prostředí, s čímž však nelze souhlasit. Právě vzhledem k tomu, že Úřad průmyslového vlastnictví z moci úřední zamítal návrhy na zápis shodných ochranných známek, byl počet takových přihlášek minimální. Vlastníci ochranných známek měli doposud jistotu, že přihláška shodné ochranné známky bude zamítnuta, aniž by museli pravidelně monitorovat zveřejňované přihlášky. Tuto jistotu nyní ztratili, a to pro rozpor dosavadní úpravy s principy stanovenými ve směrnici.

Hlavní myšlenka těchto principů spočívá v tezi, že ochranné známky jsou majetkovými právy, a jelikož „vlastnictví zavazuje“, je vlastník povinen se o své právo řádně starat, k čemuž mu mají sloužit mechanismy v podobě námitek nebo návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou. Vzhledem k tomu, že vedení řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou je zdlouhavější a spojené i s vyššími náklady, a nadto nová ochranná známka může být jejím vlastníkem užívána až do pravomocného rozhodnutí o jejím prohlášení za neplatnou, lze každopádně doporučit, aby vlastníci ochranných známek v pravidelných intervalech nejvýše 2 měsíců monitorovali přihlášky nových ochranných známek, které Úřad průmyslového vlastnictví zveřejňuje na svých webových stránkách. V souvislosti s novelou ochranných známek přitom doznala změn i rešeršní databáze ochranných známek vedená Úřadem průmyslového vlastnictví ČR, která je k dispozici na webových stránkách tohoto úřadu.

Jen čas ukáže, zda a kolik spekulativních přihlášek nová právní úprava přinese.

Autor: Petra Mirovská, advokátka Kocián Šolc Balaštík

Naše newslettery

×