Poskytujete někomu ubytování? Dejte si pozor na daně!

18. prosinec 2017  |  Pavla Blažková

V souvislosti s mimořádným nárůstem poskytování ubytování prostřednictvím různých internetových platforem (jako jsou Airbnb, HomeAway, a další) v poslední době stát začíná řešit, zda a jak poskytování ubytování regulovat a zdaňovat. Jelikož toto sdílené ubytování poskytuje i v České republice poměrně mnoho fyzických osob, je namístě podívat se na tuto problematiku z pohledu daňového detailněji.

Popularita poskytování ubytování prostřednictvím internetových platforem roste a s tím také rostou příjmy dosahované těmi, kteří toto ubytování poskytují. Pro určení správného režimu zdanění těchto příjmů je nejprve nutné určit, zda se jedná o poskytování ubytovacích služeb nebo o nájem.

Daň z příjmů fyzických osob

Zdanění příjmů z nájmu nemovitých věcí (domů, bytů nebo jednotlivých místností) s sebou nenese tolik povinností jako zdanění příjmů z poskytování ubytovacích služeb. Fyzické osoby, které pronajímají své nemovité věci, nemají povinnost registrace k dani, neodvádí z těchto příjmů pojistné na důchodové ani na zdravotní pojištění a ani nemusí odvádět žádné místní poplatky. Zdaní své příjmy v rámci § 9 zákona o daních z příjmů. Tyto příjmy lze snížit buď o související výdaje ve skutečné výši nebo v paušální výši 30 % z příjmů.

Příjmy z poskytování ubytovacích služeb soustavně za účelem dosažení zisku se zdaňují jako příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů a fyzické osobě vzniká povinnost registrace k dani. Fyzická osoba si může oproti těmto příjmům uplatnit buď skutečné výdaje nebo výdaje v paušální výši 60 % případně jen 40 % z příjmů. Z těchto příjmů se odvádí pojistné na důchodové a zdravotní pojištění. Nutné je pamatovat také na místní poplatky z ubytování.

Jestliže by ubytovací služby byly poskytovány jen příležitostně, dosažené příjmy by se zdaňovaly jako tzv. ostatní příjmy podle § 10 zákona o daních z příjmů. Osobám s těmito příjmy by nevznikala registrační povinnost k dani ani povinnost odvádět pojistné na důchodové a zdravotní pojištění. Proti těmto příjmům lze uplatnit pouze přímo související výdaje. Příjmy z příležitostného poskytování ubytování jsou osvobozeny od daně, pokud by jejich roční úhrn nepřesáhl 30 000 Kč.

DPH

Fyzická osoba je považována za osobu povinnou k dani jak v případech, kdy pronajímá své nemovité věci, tak v případech, kdy poskytuje ubytovací služby. Nájem nemovitých věcí je většinou osvobozen od DPH a ubytovací služby podléhají 21% sazbě DPH.

U poskytovatelů ubytovacích služeb, kteří nejsou dosud registrováni jako plátci DPH, vstupuje hodnota poskytnutých plnění vždy do výpočtu zákonného obratu pro povinnou registraci k DPH, který v současné době činí 1 mil. Kč. Také příjmy z nájmu, pokud nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně, se do obratu pro povinnou registraci k DPH zahrnují. Pokud má ale pronajímatel pouze příjmy z nájmu, který je osvobozen od DPH, nestává se povinně plátcem daně, ani když tyto příjmy přesáhnou stanovený obrat.

Společně s povinností podávat přiznání k DPH mají plátci povinnost podávat také kontrolní hlášení.

EET

V neposlední řadě se na poskytovatele ubytovacích služeb, kteří přijímají platby v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem, mohou za určitých podmínek vztahovat povinnosti podle zákona o evidenci tržeb. Na osoby, které tuto činnost vykonávají příležitostně nebo kterým plynou příjmy z nájmu, povinná elektronická evidence tržeb nedopadá.

Airbnb – ubytovací služby nebo nájem?

Z výše uvedeného přehledu zejména daňových povinností vyplývá, že pečlivé posouzení, zda osoba poskytuje ubytovací službu nebo pouze prostý nájem, může poskytovateli ubytování pomoci předejít řadě nepříjemností a minimalizovat daňová rizika.

Pro snazší orientaci v této problematice vydalo Generální finanční ředitelství „Informaci k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb (Airbnb a další)“, kde uvádí, podle čeho lze určit, kdy se jedná o ubytovací služby a kdy o nájem. GFŘ se přiklání k závěru, že služby nabízející ubytování prostřednictvím internetových platforem lze v zásadě považovat za ubytovací služby, a nikoliv za nájem.

Autor:

Pavla Blažková, daňová poradkyně Kocián Šolc Balaštík

Ema Conevová, daňová asistentka Kocián Šolc Balaštík

Naše newslettery

×