Odštěpný závod: Na co si dát pozor při zápisu do obchodního rejstříku

20. únor 2017  |  Melanie Phámová

Plánujete zapsat pobočku svého závodu do obchodního rejstříku pod náhodným označením, aniž byste si ověřili, jestli není zaměnitelný či klamavý? Nejvyšší soud se otázkou, zdali zákonný zákaz zaměnitelnosti a klamavosti označení dopadá i na případy označení zapisovaných poboček, zabýval v níže popsaném případě.

Na úvod trocha vysvětlení: Právní úprava ukládá rejstříkovému soudu povinnost zkoumat, zda zapisované označení není zaměnitelné s jiným již existujícím jménem, případně klamavé, výslovně pouze ve vztahu k navrhovanému jménu zapisované osoby Úprava dále terminologicky rozlišuje mezi jménem právnické osoby, resp. obchodní firmou a označením odštěpného závodu.  Obchodní firmou je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Každý podnikatel může mít pouze jednu obchodní firmu, kterou by měl uvádět na obchodních listinách a pod níž by měl právně jednat. Oproti tomu odštěpných závodů může mít podnikatel několik s různými označeními.

Odštěpný závod není osobou, nýbrž věcí, resp. částí věci, jelikož dle nového občanského zákoníku (NOZ) je odštěpným závodem pobočka zapsaná do obchodního rejstříku (§ 503 odst. 2 NOZ). Pobočka, ať už zapsaná, či nezapsaná do obchodního rejstříku, je toliko objektem, nikoli subjektem, právních vztahů. Z toho vyplývá, že je pojmově vyloučeno, aby měla pobočka jméno, resp. obchodní firmu. Znamená to  tím pádem, že rejstříkový soud nemá povinnost zkoumat označení odštěpného závodu, jelikož se nejedná o jméno osoby? Nejvyšší soud loni rozhodl, že takto se na věc nedívá.

Z právní úpravy odštěpných závodů vyplývá, že zapsané pobočky budou vystupovat pod samostatnými označeními, jelikož také označení odštěpného závodu má sloužit především k jeho odlišení od jiných odštěpných závodů či osob, jakož i k tomu, aby zabraňovalo mylným představám o jeho činnosti.

V posuzovaném případě soud řešil, zdali může být označení odštěpného závodu zaměnitelné či klamavé, odpovídá-li ochranné známce, jejímž majitelem je navrhovatel zápisu pobočky do obchodního rejstříku. Nejprve se soud zabýval právě povinností rejstříkového soudu posoudit klamavost či zaměnitelnost označení. Nejvyšší soud dovodil, že byť zákon kvalitativní požadavky kladené na označení odštěpných závodů výslovně nestanoví, nesmí být ani tato označení zaměnitelné s jiným již existujícím jménem či označením. Zároveň nesmí být ani klamavé.

Rejstříkový soud je proto povinen před zápisem navrhovaného označení odštěpného závodu (obdobně jako u zapisovaných jmen) případnou zaměnitelnost či klamavost posoudit. Opačnou praxí by rejstříkové soudy v důsledku umožnily zneužívání označení odštěpného závodu, neboť zatímco obchodní firmy podnikatele by byly z hlediska zaměnitelnosti a klamavosti posuzovány, označení odštěpných závodů by takovému přezkumu nepodléhaly.

V otázce, zdali označení odpovídající ochranné známce, jejíž majitel je navrhovatel zápisu, může být zaměnitelné či klamavé, Nejvyšší soud uvedl, že přezkum zaměnitelnosti, resp. klamavosti jmen osob zapisovaných do veřejných rejstříků je zaměřen nikoliv na výrobky či služby, ke kterým se ochranná známka vztahuje, ale na osoby (jejich jména). Soud uvedl, že přestože přezkum při posuzování vychází z toho, jakou činnost zapisovaná osoba vykonává, a tedy přeneseně z toho, jaké výrobky či služby v rámci své činnosti vyrábí či nabízí, jde toliko o dílčí aspekt rejstříkového přezkumu. Skutečnost, že navrhovatel je zároveň i majitelem ochranné známky tvořící část jména či označení navrženého k zápisu, tedy sama o sobě nevypovídá nic o tom, že navrhované jméno nebo označení je, či není klamavé nebo zaměnitelné.

Zjednodušeně řečeno účelem ochranné známky je odlišit výrobky nebo služby stejného druhu vyráběné nebo posykované různými výrobci nebo poskytovateli. Pro znázornění příkladu použijme smyšlenou ochrannou známku na aplikaci telefonu „Mobilní baterie“. Pokud majitel této ochranné známky požádá o zápis odštěpného závodu pod označením „Mobilní baterie, má rejstříkový soud zkoumat klamavost a zaměnitelnost označení i přesto, že je navrhovatel zároveň majitelem ochranné známky. Pokud by v rejstříku byl zapsaný jiný podnikatel pod firmou „Mob. Baterie s.r.o.“, patrně by rejstříkový soud shledal jistou míru zaměnitelnosti (či v odlišném případě klamavosti) s navrhovaným označením.

Závěr je jasný. Rejstříkovým přezkumem zkoumajícím zákaz zaměnitelnosti a klamavosti budou podrobeny i označení odštěpných závodů. Zároveň se nelze spoléhat na to, že odpovídá-li navržené označení ochranné známce, jíž je navrhovatel majitelem, znamená to automaticky, že nebude označení odštěpného závodu klamavé nebo zaměnitelné.

Naše newslettery

×