Prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí a k dani silniční do 1. 4. 2021

11. leden 2021  | 

Přiznání k dani z nemovitých věcí a k dani silniční bude možné podat bez sankcí až do 1. 4. 2021. Stejně tak bude možné zaplatit daň silniční za loňský rok bez sankcí až do 1. 4. 2021. Termín zaplacení daně z nemovitých věcí zůstal beze změny, tj. do 31. 5. 2021.

Ministerstvo financí publikovalo dne 7. 1. 2021 ve Finančním zpravodaji č. 3/2021 rozhodnutí o prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021 a k dani silniční za rok 2020, a to za podmínky, že k podání daňového přiznání, má-li poplatník tu povinnost, dojde nejpozději dne 1. 4. 2021. Stejně tak dochází k prominutí úroku z prodlení vzniklého na dani silniční za zdaňovací období roku 2020, dojde-li k úhradě této daně nejpozději dne 1. 4. 2021.

Efektivně tak dochází k prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani silniční a úhrady této daně, která by měla být standardně zaplacena a přiznání podáno do 1. 2. 2021. Na rozdíl od předchozího opatření publikovaného ve Finančním zpravodaji č. 38/2020 ze dne 21. 12. 2020, které je nadále platné a prodlužuje lhůtu splatnosti silniční daně za rok 2020 pro vybrané subjekty až do 16. 8. 2021, se toto opatření týká všech daňových subjektů. Není tedy podmíněno přímým zákazem či omezením jejich činnosti vládními opatřeními. Zároveň není nutné tuto skutečnost správci daně oznamovat (o tomto opatření jsme informovali zde). 

V případě daně z nemovitostí tím de facto dochází k prodloužení lhůty k podání přiznání (pokud má daňový subjekt povinnost jej podat). Lhůta pro úhradu daně z nemovitých věcí zůstává nedotčena a daň tedy musí být zaplacena do 31. 5. 2021 (nepřesáhne-li její roční výše 5 tis. Kč), resp. ve dvou stejných splátkách do 31. 5. 2021 a do 30. 11. 2021 (přesáhne-li její roční výše 5 tis. Kč a nejedná se o poplatníky provozující zemědělskou výrobu a chov ryb).

POZOR, podmínkou prominutí sankcí je, že daňové přiznání bude do 1. 4. 2021 skutečně podáno a silniční daň zaplacena. Neuplatní se zde tzv. toleranční období, 1. 4. 2021 je tedy nejpozdější datum, kdy musí být daňové přiznání k těmto daním podáno a silniční daň musí být připsána na účet finančního úřadu.

Naše newslettery

×