Paušální daň čeká na podpis prezidenta

7. prosinec 2020  | 

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o paušální dani, který s několika pozměňovacími návrhy obdržela zpět od Senátu. Nová pravidla paušální daně se budou vztahovat na vybranou skupinu podnikatelů, kterým má ulehčit administrativu a některým i snížit daňovou zátěž. Kdo bude moci paušální daň uplatnit, co je potřeba pro to udělat a na co si dát pozor?

Současné nastavení paušální daně v zákoně o daních z příjmů bude nahrazeno novým režimem, který má být podle Ministerstva financí pro poplatníky vstřícnější. Nová úprava paušální daně se však dotkne pouze vybrané skupiny podnikatelů. Návrh zákona už čeká na podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce zákonů.

Režim paušální daně mohou uplatnit OSVČ, na něž se vztahují předpisy důchodového pojištění a veřejného zdravotního pojištění v České republice a:

1) v předcházejícím roce obdržely příjmy ze samostatné činnosti nižší než 1.000.000 Kč, a

2) k 1. dni roku, ve kterém si přejí paušální daň uplatnit:

  • nejsou plátci DPH, ani k DPH nemají registrační povinnost (s výjimkou identifikované osoby),
  • nejsou společníky veřejné obchodní společnosti ani komplementáři komanditní společnosti,
  • očekávají v daném roce příjmy ze samostatné činnosti nižší než 1.000.000 Kč,
  • nepředpokládají jiné příjmy než příjmy ze zaměstnání převyšující 15.000 Kč,
  • nejsou dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení,
  • neobdrželi příjem ze závislé činnosti.

Tito podnikatelé musí své rozhodnutí o vstupu do režimu paušální daně oznámit svému správci daně nejpozději do 10. ledna daného roku, ve kterém si přejí paušální daň uplatnit. To prakticky znamená, že pro uplatnění paušální daně v roce 2021 je tuto skutečnost potřeba oznámit nejpozději do 10. ledna 2021. Ale pozor, ani o den později. Před oznámením je třeba důkladně posoudit, jestli tento režim daně opravdu uplatnit lze. V opačném případě mohou být podnikatelé povinni uhradit nedoplatky na pojistném a dani, a to včetně sankcí, které se budou počítat již od začátku roku.

V praxi bude režim paušální daně fungovat tak, že podnikatel bude celý rok platit měsíční zálohy, které budou zahrnovat daň z příjmů, pojistné na důchodové pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění. Měsíční zálohy však nebudou obsahovat pojistné na nemocenské pojištění. Proto by podnikatelé, kteří jsou nemocensky pojištění, neměli zapomenout hradit nemocenské zvlášť. Paušální měsíční záloha bude pro rok 2021 činit 5.469 Kč a obsahuje zálohu na daň z příjmů 100 Kč + zálohu na důchodové pojištění 2.976 Kč + zálohu na zdravotní pojištění 2.393 Kč. Zálohy budou pro každý měsíc stejné (i v případě nižšího nebo nulového příjmu ze samostatné činnosti) a budou splatné do 20. dne měsíce, za který se záloha platí. Po skončení kalendářního roku bude suma zaplacených záloh tvořit paušální daň, která bude pro rok 2021 činit 65.628 Kč.

Pokud v průběhu roku podnikatel neporuší výše uvedené podmínky, nebude povinen za daný rok podávat daňové přiznání ani přehledy o příjmech a výdajích pro sociální správu a zdravotní pojišťovnu. Daň i pojistné budou konečné. Ačkoli díky jedné měsíční platbě podnikatelé již nebudou muset nic evidovat, velmi doporučujeme v evidenci příjmů a výdajů pokračovat i nadále, a to pro případ, že by podnikatel v průběhu roku porušil podmínky pro uplatnění paušální daně.

Pokud by v průběhu roku podnikatel podmínky podle bodu 2) výše poruší, musí takové porušení oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy jej zjistil. Zálohy na paušální daň sice budou hrazeny i nadále až do konce roku, nicméně poté bude podnikatel povinen podat daňové přiznání na finanční úřad, přehledy na sociální správu a zdravotní pojišťovnu a daň i pojistné doplatit. Žádné sankce se však vůči němu neuplatní.

Zda je paušální daň výhodná se bude odvíjet od jednotlivé situace podnikatelů. Na jednu stranu někomu přinese daňovou úsporu, na straně druhé přinesou nižší odvody některým podnikatelům horší důchodové zabezpečení. K výpočtu daňové výhody či nevýhody připravilo Ministerstvo financí tuto KALKULAČKU. Upozorňujeme však, že kalkulačka v době přípravy tohoto článku obsahuje chybu. Porovnává totiž paušální daň roku 2021 s minimálními odvody pojistného za rok 2020. Proto je výsledek pouze orientační.

Návrh zákona dále stanoví i další pravidla pro situace ukončení režimu paušální daně, dobrovolného vystoupení či zahájení výkonu samostatné činnosti.

Naše newslettery

×