Vláda schválila zmírňující daňová opatření v souvislosti s koronavirem

16. březen 2020  | 

V souvislosti s aktuální situací vyvolanou šířením koronaviru vláda schválila opatření v podobě tzv. liberačního daňového balíčku, jehož cílem je zmírnit důsledky této aktuální situace. V čem spočívají tato daňová opatření?

Vláda schválila plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob a prominutí úroku z prodlení s úhradou příslušné daně u osob, které by jinak byly povinny podat daňové přiznání a zaplatit daň do 1. 4. 2020, a to za období do 1. 7. 2020. Daňové přiznání však bude muset být podáno a daň uhrazena nejpozději do 3 měsíců od původní lhůty pro podání daňového přiznání, tedy zpravidla do 1. 7. 2020. Toto opatření se týká také vyúčtování srážkové daně, jehož termín podání je také 1. 4. 2020. Daňové subjekty nebudou muset individuálně žádat o prominutí pokuty ani úroku z prodlení ani dokládat souvislost s COVID-19.

Upozorňujeme však, že od lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob jsou odvozeny také lhůty pro podání přehledů osob samostatně výdělečně činných České správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám, které uplynou 4. 5. 2020. Lhůta pro případné doplacení pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění za rok 2019 je do 8 dnů od podání přehledů za rok 2019, případně nebudou-li přehledy podány do 4. 5. 2020, tak do 12. 5. 2020. Upozorňujeme, že pozdní podání přehledů a pozdní úhrada pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění podléhá sankcím, neboť výše uvedené plošné prominutí příslušenství daně se týká pouze daně z příjmů, a nikoliv pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

K dnešnímu dni již některé zdravotní pojišťovny vydaly na svých webových stránkách informaci, že budou tolerovat podání přehledu za rok 2019 až do 3. 8. 2020. Doporučujeme proto všem plátcům pojistného, aby si u své zdravotní pojišťovny zjistili aktuální informace. Česká správa sociálního zabezpečení lhůtu pro podání přehledů za rok 2019 neprodloužila, nicméně nabádá podnikatele, aby všechny tiskopisy a další důležité dokumenty podávali buďto elektronicky či prostřednictvím schránek umístěných obvykle u vstupu do místních poboček.

Vláda dále schválila prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech (například podání přiznání k dani z přidané hodnoty), kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení nebo posečkání úhrady daně a prokáže důvody související s epidemií koronaviru.

Schváleno bylo také automatické prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1.000 Kč, které vzniknou v období od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020. Ostatní pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení (10.000 Kč, 30.000 Kč a 50.000 Kč) budou promíjeny na základě individuální žádosti daňového subjektu, přičemž bude muset prokázat důvody související s epidemií koronaviru.

Dále bylo schváleno prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky daně, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to plošně bez nutnosti podání žádosti daňovým subjektem v období do 31. 7. 2020.

Co se týče startu třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb od 1. 5. 2020, Ministerstvo financí vyhlásilo tříměsíční pardon, během kterého nebudou po dobu 3 měsíců podnikatelé nově evidující tržby pokutováni. Cílem tohoto opatření je, aby se v současné době poplatníci nemuseli   řešit nové povinnost s EET a nemuseli osobně chodit na finanční úřady žádat o autentizační údaje. Počínaje 1. 5. 2020 bude Finanční správa a Celní správa maximálně tolerantní a bude plnit výhradně poradní funkci a nebude udělovat žádné sankce, pokud se nově evidující podnikatel nezvládl na evidenční povinnost včas připravit.

Daňová opatření v souvislosti s mimořádnou situací způsobenou šířením koronaviru mohou být v případě potřeby dále doplňována a aktualizována.

Naše newslettery

×