Transparentní a předvídatelné pracovní podmínky

7. říjen 2019  | 

Přijatá unijní úprava zavádí nové minimální standardy v oblasti pracovních podmínek, které budou dopadat na všechny pracovníky včetně atypických forem pracovních vztahů.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii, Úřední věstník L 186, 11. 7. 2019.

Cílem nové směrnice je zlepšit pracovní podmínky, především ve směru jejich předvídatelnosti a větší transparentnosti pro pracovníky, zároveň s posílením jejich jistoty v zaměstnání. Novinkou oproti současnému stavu (směrnice 91/533/EHS o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru, která se ruší), je rozšíření působnosti úpravy rovněž na osoby v netradičních pracovních vztazích, jako jsou např. příležitostní pracovníci a pracovníci na zavolanou, pracovníci online platforem jako například Uber, stážisté, osoby s velmi krátkým úvazkem či nepředvídatelným pracovním režimem, pracovníci v domácnostech apod. Podle Komise počet těchto atypických pracovních pozic výrazně vzrůstá a tvoří tak významnou součást nově vytvářených pracovních míst, je proto potřeba i těmto pracovníkům zajistit minimální standard ochrany práv. 

Směrnice obsahuje zejména úpravu následujících otázek:

- nové vymezení informačních povinností zaměstnavatele; rozsah informací, které mají zaměstnanci obdržet o podstatných aspektech jejich pracovněprávního vztahu, se rozšiřuje a upřesňuje. Informace je třeba poskytnout nejpozději do 7 kalendářních dnů od nástupu do zaměstnání, a to písemně v listinné nebo elektronické podobě a současně i průkazně – zaměstnavatel bude povinen uschovat si doklad o předání informací;

- zakotvuje se soubor nových minimálních práv pracovníků v oblasti pracovních podmínek; jde mimo jiné o nárok na omezení délky zkušební doby na maximálně 6 měsíců, právo na souběžný pracovní poměr u dalšího zaměstnavatele, právo na bezplatné proškolení a odbornou přípravu k výkonu sjednané práce, nárok na přechod na předvídatelnější formu zaměstnání po ukončení zkušební doby. Řada nových nároků se týká pracovníků na zavolanou a pracovníků s nepředvídatelným pracovním režimem, kteří mohou mj. požadovat, aby byli s přiměřeným předstihem informováni, kdy po nich bude požadován výkon práce apod.

Směrnice dále zakotvuje postupy, jež bude pracovník oprávněn využít, pokud neobdrží včas předepsané informace, a rovněž garanci jeho ochrany před propuštěním či jiným nepříznivým zacházením jako následku stížnosti uplatněné vůči zaměstnavateli při neplnění povinností. 

Do finální podoby směrnice nebyla nakonec začleněna jednotná definice „pracovníka“, jež vzbuzovala – vedle řady dalších otázek – během vyjednávání konečné podoby nové regulace značné obavy zaměstnavatelů. Podle Komise by však nová jednotná pravidla měla být pro podniky a zaměstnavatele přínosná zejména v tom, že vytvoří rovné podmínky a zajistí spravedlivější hospodářskou soutěž na vnitřním trhu, kde bude méně mezer v právních předpisech. Transparentnější a předvídatelnější pracovní podmínky jsou podle Komise také důležitým faktorem pro zvýšení motivace a produktivity pracovníků.

Směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tedy dnem 31. července 2019. Členské státy jsou povinny zapracovat požadavky směrnice do vnitrostátní legislativy do 1. srpna 2022.

Naše newslettery

×