Pobyt cizinců

7. říjen 2019  | 

Novela mimo jiné zavádí kvóty pro příjem žádostí o pracovní povolení zaměstnanců z jednotlivých států, což může velice ztěžovat nábor zaměstnanců z některých zemí (v reálu se jedná např. o kvótu pouhých 8 žádostí, které budu přijaty během jednoho kalendářního měsíce českou ambasádou v Dillí).

Zákon č. 176/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, Sbírka zákonů částka 77 ze dne 16. 7. 2019.

Velmi rozsáhlá novela zákona o pobytu cizinců v prvé řadě na základě transpozice unijní směrnice zjednodušuje pravidla pro vstup a pobyt studentů a vědců. Pro vysokoškolské studenty po dokončení jejich studia na území ČR a pro výzkumné pracovníky, kteří dokončí svou výzkumnou činnost, se zavádí dlouhodobý pobyt za účelem hledání zaměstnání či zahájení podnikatelské činnosti; tento pobyt může trvat až devět měsíců.

Novela dále zakotvila povinnost cizinců absolvovat po příjezdu do ČR adaptačně-integrační kurz. Tento požadavek bude od roku 2021 dopadat na většinu nově příchozích cizinců s povolením k dlouhodobému pobytu nebo k trvalému pobytu; výjimka bude platit např. pro cizince, kteří pobývají na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia, karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance či osoby pod 15 a nad 61 let věku. Kurz bude nutné absolvovat do jednoho roku od právní moci rozhodnutí o vydání příslušného povolení.

Za účelem řešení nedostatku pracovních sil se zavádí mimořádné pracovní vízum, které bude udělovat Ministerstvo vnitra s dobou platnosti a dobou pobytu na území nejdéle na 1 rok, bez nároku na prodloužení jeho platnosti. Možnost udělovat tato mimořádného pracovního víza však bude vázána na rozhodnutí vlády, která bude moci v reakci na situaci na trhu práce vládním nařízením stanovit mj. zdrojové země, ekonomická odvětví potýkající se s nedostatkem tuzemské pracovní síly a objem migrace. Nařízení vlády tak umožní flexibilně reagovat na situaci na trhu práce. Vydávání víz bude ukončeno v případě následného dostatku českých pracovníků na trhu práce.

Novela dále zakotvuje zákonné zmocnění vlády k vydání kvót pro ekonomickou migraci. Nařízením vlády budou moci být poté stanoveny transparentní kvóty pro náběr žádostí o udělení víza, resp. vydání povolení k dlouhodobému pobytu za některými výdělečnými účely, které budou blíže rozčleněny do kategorií odpovídajících kvalitativnímu vymezení migračních potřeb. Konkrétně jde o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a zaměstnaneckou kartu.

Změnu zaměstnavatele, svého pracovního zařazení (zejména místa výkonu práce, druhu práce), zaměstnávání na dalším pracovním místě u stejného nebo jiného zaměstnavatele bude cizinec napříště již Ministerstvu vnitra pouze ohlašovat; dosud byl vyžadován souhlas.

Jednou z dalších novinek je možnost zrychleného ukončování pobytu opakovaně trestaných cizinců, konkrétně např. po třetím odsouzení za úmyslný trestný čin. Ukončení pobytu již nebude přezkoumáváno v odvolacím řízení, cizinec se však bude moci obrátit přímo na správní soud. Ten bude mít povinnost rozhodnout do 90 dnů.

Nová úprava nabyla účinnosti v převážném rozsahu patnáctým dnem po vyhlášení, tedy dnem 31. července 2019.

Naše newslettery

×