Nemocenské pojištění zaměstnanců – elektronické neschopenky

7. říjen 2019  | 

Systém povinné eNeschopenky začne v plné podobě fungovat od 1. ledna 2020

Zákon č. 164/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve zn. pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, Sbírka zákonů částka 71 ze dne 1. 7. 2019.

Novela zákona o nemocenském pojištění obsahuje změny související s definitivním zavedením tzv. eNeschopenky. Od 1. ledna 2020 budou lékaři povinni vystavovat potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance jak pro zaměstnavatele, tak i pro správu sociálního zabezpečení pouze elektronicky; cílem je zejména uspíšit nahlášení dočasné pracovní neschopnosti.

Elektronické zpracování agendy pracovních neschopností se dotkne významně i zaměstnavatelů, například při komunikaci s okresní správou sociálního zabezpečení (OSSZ). Novela ukládá zaměstnavateli povinnost zasílat podklady pro výpočet nemocenského a údaje o způsobu výplaty mzdy, platu nebo odměny OSSZ v elektronické podobě. Pokud zaměstnavatel nemůže z prokazatelných objektivních technických důvodů plnit tuto povinnost, může tak učinit v písemné podobě na předepsaném tiskopise; přitom je však povinen uvést důvod tohoto svého postupu. 

Pro zaměstnavatele byla současně zakotvena možnost tzv. proaktivních notifikací – zaměstnavatelé budou moci požádat Českou správu sociálního zabezpečení o automatické zasílání oznámení o vzniku dočasných pracovních neschopností u jednotlivých zaměstnanců, což by mělo usnadnit a urychlit kontroly dočasně práce neschopných zaměstnanců.

Papírové neschopenky budou ovšem existovat i po 1. 1. 2020. V papírové podobě bude nutno ukončit všechny pracovní neschopnosti, které byly zahájeny papírově, tedy před koncem roku 2019. Kromě toho budou papírové neschopenky sloužit jako záloha pro případ výpadku elektronického systému.

Nová úprava nabývá účinnosti v převážném rozsahu dnem 1. ledna 2020.

Naše newslettery

×